Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Qshops Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met deConsumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 01-01-2017.

Algemene Voorwaarden webwinkel KiJoo.nl

In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

 1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
 2. U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en eenovereenkomst op afstand aangaat met ons.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt vanéén of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product,dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bijeen webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van eenovereenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon ofinternet.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitaleinhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u isgericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigdereproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Artikel 2 Onze identiteit

KiJoo.nl

Neutronenlaan 80, 5405NH te Uden Noord-Brabant Nederland

Telefoonnummer: 0413 – 23 20 24
Bereikbaarheid : Maandag t/m Vrijdag van 10.00 uur t/m 20.00 uur.                                                                                                                                             Zaterdag                   van 10.00 uur t/m 17.00 uur.

Emailadres: info@KiJoo.nl
KvK-nummer: 69321051
BTW-identificatienummer: NL857830703B01
Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL25INGB0007852302 INGBNL2A

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomenovereenkomst op afstand tussen u en ons.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit.Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bijons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaandelid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan ubeschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op eenduurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u dezealgemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snelmogelijk gratis elektronisch toe
 4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden,zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassingzijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Informatie

Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen,bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhouddie overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten enverplichtingen, zoals:

 1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage ofafleveringskosten;
 2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
 4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 6. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan hetbasistarief;
 7. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen opde hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot standkomt;
 8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodeselektronisch kan bekijken;
 10. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.

Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgendeinformatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op eenduurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):

 1. ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
 2. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervangebruik kan maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomstheeft gekregen;
 5. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar ofvan onbepaalde duur is;
 6. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging

 1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit nietis gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als uelektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst opafstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeldbekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenenhebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraagweigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u voorafaangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
  • a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door uaangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneerwij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, eenbestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waaropu of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeelheeft ontvangen;
  • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: dedag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeftontvangen.
 2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
 3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent datu het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilthouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverdetoebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wijinformeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
 4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
 5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijkterug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij hetproduct hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen uterug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager isgeleverd

 1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u eenbedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat.Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
 2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kuntmaken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
 3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordtgesloten vermelden. Het gaat om:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële marktwaarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnenvoordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaanwij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijlu persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onderleiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, dienstenen/of digitale inhoud te kopen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
  2. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebbenuitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst eenbepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 3. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode vanuitvoering staat;
 4. Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die wordenvervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiekepersoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn omterug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maarwaarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijkis van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeftverbroken;
 10. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  2. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.

Artikel 9 Ontbinding door herroeping

 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog nietheeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8voor mogelijke uitzonderingen).
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan doormiddel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij naontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
 5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeftniet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk gevalin acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originelestaat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld datu deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voorterugsturen niet te betalen.
 9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdensde bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst datwij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van dedienst.
 10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
 • a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bijherroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
 • b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeftverzocht.

11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële dragergeleverde digitale inhoud, als:.

 1. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van denakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
 2. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
 3. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..

12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 1. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt meteen andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
 2. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

 1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermeldegeldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aanschommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzenaanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen alsde verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen alswij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
  1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 Conformiteit en garantie

 1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbodvermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dedatum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebtafgesproken.
 2. Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet nietsaf aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onzeverplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen vanproducten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
 3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langereleveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet ofslechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het

plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kostente ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeftonverwijld terug.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorgingaan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijkanders is afgesproken.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging:

 1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijdeopzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijnvan maximaal één maand.
 2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen heteinde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregelsaanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
  • –  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in eenbepaalde periode;
  • –  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
  • –  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.Verlenging:
  1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend wordenverlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat overduurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd vooreen bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het eindevan de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend vooronbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tenhoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om eenovereenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal permaand worden bezorgd.
  4. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgendvoortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijdemet een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zichverzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 14 Betaling

1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagenvanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. In het geval dat verschillende producten uit één bestellingop verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product.In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat uonze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet binnen u14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.

2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50%mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsombetaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.

3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons temelden.

4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijkebuitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijkgemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals isbeschreven in deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijkomschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum vanontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen determijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerigantwoord kan verwachten.
 4. Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan deGeschillencommissie Qshops. U kunt ook eerst een beroep doen op bemiddeling door het QshopsKeurmerk. Van dit recht kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website vanQshops Keurmerk. Zie: https://www.qshops.org/pages/klacht_melden De klacht wordt dan naar Qshopsgestuurd. Zowel wij als u krijgen hiervan een afschrift. Qshops bemiddelt binnen drie maanden in eenoplossing tussen u en ons. Wanneer bemiddeling door Qshops niet lukt of niet binnen de termijn vandrie maanden lukt, kunt u de klacht alsnog voorleggen aan de Geschillencommissie Qshops in DenHaag, zie artikel 16.

4. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform viahttp://ec.europa.eu/odr

Artikel 16 Geschillen

Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door uals door ons worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Qshops, Postbus 90600, 2509LP te Den Haag (www.geschillencommissie.nl). Hierbij gelden de volgende regels:

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, wanneer u uw klachteerst aan ons heeft voorgelegd.
 2. Een geschil kan uiterlijk twaalf maanden nadat de klacht aan ons is voorgelegd schriftelijk ofelektronisch aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie, op een door deGeschillencommissie te bepalen wijze.
 3. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zijn wij aan deze keuze gebonden.Wanneer wij een geschil willen voorleggen aan de Geschillencommissie, spreekt u zich binnen vijfweken na dit verzoek uit of u dat ook wenst of dat u het geschil wilt laten behandelen door eenbevoegde rechter. Wanneer u niet binnen vijf weken naar ons reageert, mogen wij het geschilvoorleggen aan de bevoegde rechter.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgesteld in haarreglement:(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies). De beslissing van deGeschillencommissie is een bindend advies.
 5. De Geschillencommissie behandelt of staakt het geschil wanneer aan ons surseance van betaling isverleend, wij in staat van faillissement zijn geraakt of wij onze bedrijfsactiviteiten feitelijk hebbenbeëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak isgewezen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Bij sommige geschillenzijn naast de Geschillencommissie Qshops ook andere erkende commissies bevoegd, zoals een anderegeschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies

voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer hetgeschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat, is bij voorkeur deGeschillencommissie Qshops bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifidaangesloten geschillencommissies bevoegd.

Artikel 17 Nakomingsgarantie Qshops Keurmerk

 1. Qshops Keurmerk staat garant dat wij de bindend adviezen van Geschillencommissie Qshops nakomen,tenzij wij het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan derechter voorleggen. Het bindend advies herleeft (gedeeltelijk) als de rechter de vordering totvernietiging (gedeeltelijk) afwijst. Het bindend advies moet gaan over een geschil dat voortvloeit uiteen transactie die is gesloten in de periode dat wij lid zijn van het Qshops Keurmerk.
 2. Qshops Keurmerk staat niet garant wanneer, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen vanhet geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld enondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  • –  aan ons surseance van betaling is verleend, of;
  • –  wij failliet zijn verklaard, of;
  • –  onze bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop debedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan QshopsKeurmerk aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;
  • –  wanneer wij als natuurlijk persoon onder een schuldsaneringsregeling vallen.
 3. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat u een schriftelijk beroep hierop doet bij QshopsKeurmerk en dat u uw vordering op ons overdraagt aan Qshops Keurmerk.
 4. De garantstelling door Qshops Keurmerk is maximaal €10.000,- per bindend advies.
 5. Voor het bedrag boven de €10.000,- heeft Qshops Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor tezorgen dat wij het bindend advies nakomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat:
  • –  u wordt aangeboden uw vordering voor het bedrag boven de €10.000,- eveneens aan QshopsKeurmerk over te dragen, waarna Qshops Keurmerk op eigen naam en kosten de betaling daarvanin rechte zal vragen ter voldoening aan u; of
  • –  u wordt aangeboden dat Qshops Keurmerk op uw naam en op kosten van Qshops de(buiten)gerechtelijke incassoprocedure voert. Qshops Keurmerk mag de keuze maken voor eenvan deze opties.

   Artikel 18 Intellectueel eigendom

   Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeveninformatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot deinternetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

   Artikel 19 Persoonsgegevens

   Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij degeldende regelgeving in acht.

   Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitendNederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Links

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 22 Uw gegevens

U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aanons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijkverwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatiewordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u nietbenadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat udeze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Alleen in overleg met de Consumentenbond kan Qshops Keurmerk deze algemene voorwaardenwijzigen.
 2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijngepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor umeest gunstige bepalingen voor.